Нормативно – правова база

ôëàã Óêðàèíû

малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про місцеве самоврядування в Україні”
малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про службу в органах місцевого самоврядування”
малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про статус депутатів місцевих рад”
малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про місцеві державні адміністрації”
малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про органи самоорганізації населення”
малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про всеукраїнський та місцеві референдуми”
малий герб україни
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про запобігання корупції”

Тексти нормативно-правових актів,
які регулюють порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) ради, її посадових осіб,
а також визнання недійсними НПА ради
Тексти нормативно-правових актів,
які регулюють компетенцію консультативних і дорадчих органів ради,
включаючи громадські, їх персональний склад

 

 

РІШЕННЯ
про затвердження Регламенту Долинської районної ради 7 скликання

РЕГЛАМЕНТ 
Долинської районної ради 7 скликання

РІШЕННЯ
про затвердження Положення про постійні комісії
Долинської районної ради 7 скликання

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Долинської районної ради 7 скликання

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(Методичні роз`яснення  щодо права на службу в органах місцевого самоврядування, прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, стажування в органах місцевого самоврядування, формування кадрового резерву, а також про призначення (обрання) на посаду в органи місцевого самоврядування, встановлення випробування під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування, обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування, продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та припинення служби в органах місцевого самоврядування)

Основні терміни,
які використовуються в сфері компетенції ради:

територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця – область, район,місто, район у місті, селище, село;

місцевий референдум – форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування,шляхом прямого голосування;

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

загальний склад ради – кількісний склад депутатів ради,визначений радою відповідно до закону;

склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виконавчі органи рад – органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними,міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;

посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

районний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення,виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

обласний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

мінімальний бюджет місцевого самоврядування – розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб,який гарантується державою;

мінімальний рівень соціальних потреб – гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України;

самооподаткування – форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру.

 

Постанови РВК

Про дострокове припинення повноважень депутата та визнання обрання депутатом Долинської районної ради Кіровоградської області наступного за черговістю кандидата в депутати