Нормативно – правова база

ôëàã Óêðàèíû

%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про місцеве самоврядування в Україні”
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про службу в органах місцевого самоврядування”
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про статус депутатів місцевих рад”
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про місцеві державні адміністрації”
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про органи самоорганізації населення”
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про всеукраїнський та місцеві референдуми”
%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про запобігання корупції”

Тексти нормативно-правових актів,
які регулюють порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) ради, її посадових осіб,
а також визнання недійсними НПА ради
Тексти нормативно-правових актів,
які регулюють компетенцію консультативних і дорадчих органів ради,
включаючи громадські, їх персональний склад

 

 

РІШЕННЯ
про затвердження Регламенту Долинської районної ради 7 скликання

РЕГЛАМЕНТ 
Долинської районної ради 7 скликання

РІШЕННЯ
про затвердження Положення про постійні комісії
Долинської районної ради 7 скликання

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Долинської районної ради 7 скликання

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(Методичні роз`яснення  щодо права на службу в органах місцевого самоврядування, прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, стажування в органах місцевого самоврядування, формування кадрового резерву, а також про призначення (обрання) на посаду в органи місцевого самоврядування, встановлення випробування під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування, обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування, продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та припинення служби в органах місцевого самоврядування)

Основні терміни,
які використовуються в сфері компетенції ради:

територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця – область, район,місто, район у місті, селище, село;

місцевий референдум – форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування,шляхом прямого голосування;

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

загальний склад ради – кількісний склад депутатів ради,визначений радою відповідно до закону;

склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виконавчі органи рад – органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними,міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;

посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

районний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення,виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

обласний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

мінімальний бюджет місцевого самоврядування – розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб,який гарантується державою;

мінімальний рівень соціальних потреб – гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України;

самооподаткування – форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру.

 

Постанови РВК

Про дострокове припинення повноважень депутата та визнання обрання депутатом Долинської районної ради Кіровоградської області наступного за черговістю кандидата в депутати