ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Долинської районної ради сьомого скликання

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Долинської районної ради сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення про постійні комісії.

1.1.Постійні комісії районної ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
1.2.Повноваження постійних комісій, порядок їх створення, обрання, ліквідації або реорганізації визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламентом роботи Долинської районної ради  та цим Положенням.
1.3.Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням важливості, проблем господарського і соціально-культурного будівництва.
1.4.Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними.
1.5.Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення й вирішення питань.

Розділ 2. Порядок утворення і обрання постійних комісій
2.1. Постійні комісії утворюються з числа депутатів на строк їх повноважень.
Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.
Чисельний склад кожної комісії визначається радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій вносяться головою ради з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.
2.2. Постійні комісії обираються радою за поданням голови ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною постійною комісією.
2.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і заступник голови районної ради.
Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Розділ 3. Загальні функції і повноваження постійних комісій.

3.1. Постійні комісії :
– за дорученням ради або за власною іні­ціативою попередньо   розглядають проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями, інформацією і повідомленнями.
3.2. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань і    мають     право     вимагати   необхідні     для   цього документи,     перелік   яких   визначається    постійними  комісіями відповідно до   чинного  законодавства України.
3.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови,  заступника  голови  районної  ради або  за  власною  ініціативою вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді   органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, районної державної  адміністрації,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  –  на  розгляд  ради, або органу, якому делеговано виконання даних повноважень, здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради.
3.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій  необхідні матеріали та документи.
3.5. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов’язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
3.6.Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови,  заступника  голови   районної ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.
3.7. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:
3.7.1. Запрошувати на засідання комісії відповідних посадових осіб під час розгляду питань, що належать до компетенції комісії.
3.7.2. Обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-яких питань на сесії районної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії.
3.8. Постійні комісії,  відповідно до вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації»,  зобов’язані оприлюднювати проекти рішень, які вносяться на  розгляд   районної  ради та підлягають обговоренню.

Розділ 4. Організація роботи постійних комісій.

4.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії.
Заступник голови постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за поданням голови постійної комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.
Секретар постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за поданням голови постійної комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.
4.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина членів від загального складу постійних комісій.
4.3. Постійні комісії повідомляють про дату, місце проведення та питання, що вносяться на обговорення, не менш як за три дні до його початку.
4.4. Засідання постійної комісії є відкритими, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про проведення закритого засідання.
4.5. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.
4.6. У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати районної ради, які входять до складу інших постійних комісій ради, а також на запрошення постійної комісії –   представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.
Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.
4.7. Посадова особа, яку запрошено на засідання постійної комісії, у разі неможливості прибути на засідання комісії, має письмово або усно попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та повідомити про повноважну особу для участі у розгляді питання.
4.8. Кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинене, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.
4.9. Кожен член постійної комісії зобов’язаний брати участь у її засіданні. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень відповідна постійна комісія може звернутися до ради з пропозицією стосовно відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
4.10.Кожен член постійної комісії зобов’язаний:
–  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
– повідомляти   про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів інших членів постійної комісії;
– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
–  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
4.11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки або приймають рекомендації у формі рішень постійної комісії.
Рішення постійної комісії  приймається більшістю голосів членів від загального складу постійної комісії.
Рішення постійної комісії підписує голова постійної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.
4.12.Протокол засідання постійної комісії підписують голова постійної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови постійної комісії, та секретар постійної комісії у тижневий строк після засідання комісії.
4.13.Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4.14.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи вищезазначені суб’єкти повинні повідомити постійні комісії у встановлений ними строк.
4.15.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
4.16.Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів постійних комісій, а також за дорученням ради або голови ради, його заступника, розглядатися спільно.
Рекомендації або висновки, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, у формі рішень підписуються головами відповідних постійних комісій.
4.17.Виконавчий апарат районної ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для проведення засідання, здійснює тиражування проектів документів, які підлягають розгляду.

Розділ 5. Функції і повноваження постійних комісій  районної ради

5.1. Основними функціями постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  інвестицій, власності та приватизації  є:
– попередній розгляд проекту бюджету, звіту про виконання бюджету та підготовку відповідних висновків;
– попередній розгляд інвестиційних проектів;
– робота по виявленню додаткових надходжень до бюджету, збільшення доходної частини бюджету, по економному витрачанню державних коштів;
– участь у проведенні експертизи регіональних програм;
– подання раді пропозицій з питань розвитку та управління спільної власності територіальних громад району;
– здійснення контролю за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад району, в межах, визначених районною радою;
– вивчення та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району;
-заслуховування на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єкту спільної власності;
-вивчення та розгляд пропозицій, підготовка висновків районній раді з питань порядку та умов передачі, продажу, надання в заставу, інших способів відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад району, списання основних засобів, надання в оренду ,  а також придбання об’єктів в установленому законом порядку;
– вивчення та розгляд питань щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад району;
– підготовка інших питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності та приватизації, які вносяться на розгляд сесії.

 

5.2.Основними функціями постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів є :

-підготовка питань, що пов’язані з сільськогосподарським виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції;

-підготовка пропозицій щодо вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних відносин;

-підготовка та попередній розгляд питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також скасування такого дозволу;

-розгляд пропозицій з питань охорони навколишнього природного середовища, виконання правоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;

-вивчення і підготовка пропозицій щодо запобігання забруднення атмосфери, водоймищ;

– підготовка пропозицій по охороні об’єктів природно-заповідного фонду;

– попередній розгляд відповідних розділів проектів соціально-економічного розвитку, бюджету району, підготовку висновків по них та передачу їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

5.3. Основними функціями постійної комісії з питань промисловості, комунального господарства, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі є:

– попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку району та заслуховування звітів їх виконання з питань, що належать до її компетенції;

– вивчення та підготовка за дорученням ради або за власною ініціативою питань про стан та розвиток промисловості, енергетики, будівництва, транспорту та зв’язку;

– вивчення та пропаганда позитивного досвіду роботи окремих підприємств по відновленню та нарощуванню обсягів виробництва, підвищення якості продукції;

– розгляд та підготовка пропозицій з питань розвитку житлово-комунального господарства та поліпшення роботи в цій галузі;

– попередній розгляд відповідно до законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів;

– вивчення і пропаганда позитивного досвіду з питань благоустрою, розвитку населених пунктів та впровадження його в районі;

–  здійснення повноважень з реалізації державної регуляторної політики  вивчення та надання висновків щодо проектів регуляторних актів, що вносяться на розгляд районної ради;

– забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядкупропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики;

-при представленні на пленарному засіданні сесії ради  проекту регуляторного   акта  голова постійної  комісії доповідає  висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність проекту  регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 цього ЗаконуУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування;

– відстеження результативності регуляторних актів на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта та в разі  необхідності  перегляд регуляторних актів;

– недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

–  вивчення та підготовка за дорученням ради або за власною ініціативою питань

про стан та розвиток  підприємництва, торгівлі,  споживчого ринку та побутового обслуговування в районі;

– попередній розгляд проектів програм з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

– підготовка пропозицій щодо покращення стану справ у сфері торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення району;

– попередній розгляд відповідних розділів проектів програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, підготовку відповідних висновків.

 

5.4. Основними функціями постійної комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань є:

– попередній розгляд проектів програм з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та відповідних розділів бюджету, підготовка висновків по них і подання їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики;

– підготовка пропозицій щодо поліпшення стану охорони здоров’я та соціального захисту населення району;

– розробка проектів рішень ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

– здійснення контролю за виконанням рішень ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

– попередній розгляд проектів програм з питань культури, освіти, спорту, сім’ї, молодіжної політики та відповідних розділів бюджету, підготовка висновків по них і подання їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики;

– вивчення та підготовка на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі культури, освіти, спорту, сім’ї;

– підготовка і попередній розгляд питань, пов’язаних з молодіжними проблемами, які вносяться на розгляд районної ради або її президії.

 

5.5. Основними функціями постійної комісії з  питань діяльності ради, регламенту, законності, запобігання та протидії корупції є:

– підготовка за дорученням голови ради або голови комісії рекомендацій з питань, пов’язаних з діяльністю рад, дотриманням норм депутатської етики, виконання депутатами рішень ради та її органів;

– підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;

– попередній розгляд  та підготовка рішень ради щодо протестів, приписів, ухвал прокуратури, та рішень ради  про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів та повноваження сільських, селищної, міської, районної рад;

– підготовка пропозицій щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

– попередній розгляд рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до них та інших форм добровільних об’єднань, органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;

– підготовка проектів рішень на розгляд сесій з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;

– підготовка пропозицій районній раді щодо голови райдержадміністрації;

– попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погоджені відповідною радою, підготовка висновків з цих питань;

– здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої  статті 59¹ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Голова районної ради                                          І. Бондаренко