Регламент

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

gerb_dol_ra

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Долинська районна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста, селища і сіл району, визначених чинним законодавством.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок скликання сесії, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” іншими нормативними актами та цим Регламентом.

1.3. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.4. Регламент Долинської районної ради (далі -Регламент) затверджується не пізніш, як на другій сесії ради простим голосуванням. Зміни і доповнення до нього можуть прийматися на наступних пленарних засіданнях ради.

1.5. Робота ради ведеться державною мовою.

1.6. Робота ради проводиться за перспективним  (річним) планом, що затверджується радою. У плані окремо планується розгляд регуляторних актів.

1.7.Формування плану роботи ради здійснюється виконавчим апаратом ради за пропозиціями голови ради, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій, депутатів, районної державної адміністрації, інших підрозділів органів виконавчої влади.

2.ВІДКРИТІСТЬ І ГЛАСНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Пленарні засідання ради, засідання президії, постійних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Регламентом.

2.2. Гласність і відкритість роботи ради, її органів та посадових осіб забезпечується шляхом оприлюднення звітів про сесії, текстів доповідей, виступів депутатів у засобах масової інформації.

Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

2.3. Рада, її органи та посадові особи, депутати систематично інформують виборців про свою діяльність у засобах масової інформації.

3.СЕСІЇ РАДИ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія є основною організаційною формою роботи ради, на якій вирішуються питання, віднесені до її компетенції. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові. Чергові сесії скликаються відповідно до плану роботи, в окремих випадках скликається позачергова сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

3.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.1.3.Пленарні засідання проводяться, як правило, у сесійному залі ради.

3.1.4. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менш як третини депутатів може проводитись виїзне пленарне засідання ради.

3.1.5. Засідання ради тривають, як правило, з 10.00 до 18.00. Перша перерва тривалістю до 20 хв. оголошується через дві години, наступні – через кожні півтори години роботи. В процесі пленарного засідання ради, на вимогу депутатських  фракцій(груп), може оголошуватися перерва до 20 хвилин, якщо дана пропозиція прийнята більшістю голосів депутатів ради, присутніх у залі.

3.1.6. На пленарному засіданні ради можуть бути присутніми депутати обласної ради, депутати та керівники   органів місцевого самоврядування сіл, селища і міста, а також інші особи з правом дорадчого голосу. Виконавчий апарат ради здійснює попередній запис та визначає місця для цих осіб. Письмові заявки стосовно присутності подаються на ім’я голови ради не пізніш як за добу до дня пленарного засідання ради.

3.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших осіб, присутніх у залі засідань, визначається виконавчим апаратом ради.

Місця для депутатів в залі засідань відводяться окремо від місць, передбачених для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Під час пленарного засідання особи, які не є депутатами, не можуть знаходитись у місці розміщення депутатів, за винятком працівників виконавчого апарату ради.

3.1.8. Пленарні засідання ради проводяться з використанням державної символіки України. При відкритті та закритті сесії звучить Державний Гімн України.

3.2. Порядок скликання сесії

3.2.1. Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.2.2. Сесія ради скликається заступником голови ради:

–  за дорученням голови ради;

– якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених пунктом 3.2.3 Регламенту;

– якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені цим Регламентом.

3.2.3. Сесія ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У цьому випадку голові ради або його заступнику подається заява, що підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, або ж подання, підписане головою районної державної адміністрації.

3.2.4. У разі, якщо голова ради чи його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 3.2.3 Регламенту, сесія ради може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.2.5. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3.3. Перша сесія

3.3.1. Виконавчий апарат ради не пізніш як через 10 днів після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність ради відповідно до пункту 1.4 цього Регламенту надсилає депутатам:

–    Регламент Долинської районної ради;

–    Положення про постійні комісії районної ради.

Депутату пропонується надіслати свої пропозиції щодо роботи в складі тієї чи іншої постійної комісії ради.

3.3.2. Першу сесію новообраної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

Виконавчий апарат ради забезпечує реєстрацію депутатів, які прибули на сесію, їх розміщення у сесійному залі.

3.3.3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

3.3.4. Для розробки проекту порядку денного першої сесії районної ради нового скликання та проектів інших документів, що вносяться на розгляд першої сесії, голова ради попереднього скликання, а у разі його відсутності – заступник голови, організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів ради.

Формування підготовчої депутатської групи забезпечує виконавчий апарат ради шляхом проведення зборів новообраних депутатів, на яких приймається рішення про кількісний та персональний склад підготовчої групи.

Перше засідання підготовчої депутатської групи після офіційного оголошення про обрання депутатів ради скликає голова ради попереднього скликання, а у разі його відсутності – заступник голови ради.

Підготовча депутатська група припиняє діяльність після звіту про свою роботу.

3.3.5. На першій сесії ради депутатам для затвердження пропонується такий порядок денний:

 1. Звіт підготовчої депутатської групи (запитання доповідачу і відповіді на них).
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Обрання голови ради.
 4. Обрання заступника голови ради.
 5. Оформлення та реєстрація депутатських груп, фракцій.
 6. Утворення постійних комісій ради.
 7. Обрання постійних комісій ради.
 8. Розгляд і затвердження порядку денного на подальший період (з урахуванням плану роботи ради попереднього скликання).

Після формування постійних комісій у разі необхідності рада здійснює перерву для проведення організаційних засідань постійних комісій ради.

3.3.6. Для організації голосування і визначення його результатів на строк повноваження ради обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія здійснює також підрахунок голосів під час відкритого голосування та за дорученням ради визначає присутність депутатів на пленарному засіданні.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням у кількості по одному представнику  від кожної політичної сили представленої в районній раді.

Лічильна комісія обирає голову, заступника та секретаря. Засідання комісії проводиться гласно і відкрито.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, по кандидатурах яких проводиться голосування.

В разі проведення голосування по кандидатурі, яка входить до складу лічильної комісії, політична сила від якої був делегований депутат до лічильної комісії, пропонує іншого представника до її складу.

3.3.7. Роботу лічильної комісії організовують голова, заступник та секретар лічильної комісії.

3.3.8. Лічильна комісія встановлює форму бюлетеня для голосування, вносить до нього відомості, з яких проводиться голосування, контролює виготовлення бюлетенів, встановлює порядок голосування та інформує про нього депутатів ради, проводить голосування, здійснює підрахунок поданих голосів, оголошує результати голосування на сесії.

За наслідками проведення голосування приймається рішення ради.

Протоколи засідань лічильної комісії включаються до протоколу сесії.

Лічильна комісія розглядає звернення депутатів ради щодо порушень процедури голосування, приймає відповідне рішення і доводить його зміст депутатам на сесії до ухвали відповідного рішення радою.

3.4. Формування порядку денного сесії

3.4.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситись постійними комісіями, депутатами,  головою ради, головою районної державної адміністрації.

3.4.2. Питання на розгляд ради вносяться за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів. Питання не може бути внесене на розгляд ради без наявності документального підтвердження (на паперових носіях) оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніш як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття, а проект рішення та інформаційно-довідкові матеріали до нього не приймаються до реєстрації та повертаються або пересилаються виконавчим апаратом районної ради суб’єкту внесення питання на розгляд ради без реєстрації документів.

Інформаційно-довідкові матеріали до проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, повинні містити:

подання відповідних органів або осіб, які вносять проект рішення;

пояснювальну записку з обґрунтуванням    необхідності  прийняття рішення;

для регуляторних актів – аналіз їх регуляторного впливу.

Документальне підтвердження оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніш як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.

Разом з паперовими примірниками матеріалів, що вносяться на розгляд сесії, подаються, як правило, і їх копії на магнітних носіях у загальновживаних форматах (*doc).

Проекти рішень районної ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутатський запит, внесений депутатом попередньо або на пленарному засіданні ради в усній чи письмовій формі, підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3.4.3. Всі матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, повинні бути подані голові ради не пізніш як за двадцять робочих днів до дня пленарного засідання ради, якщо головою не визначений інший термін.

3.4.4. Матеріали стосовно питань порядку денного сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки для обговорення не пізніш як за три дні до початку роботи сесії.

У випадках, якщо  матеріали до  питань  порядку денного потребують   значного   коригування   або   при  виникненні   інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, надаються депутатам у день проведення сесії.

3.4.5. Проекти рішень, із зазначенням суб’єктів подання, підлягають попередньому розгляду в постійних комісіях ради відповідно до їх компетенції, або за домовленістю чи дорученням голови ради або президії, у кількох постійних комісіях ради.

3.4.6. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії районної ради депутатам надається право виступити в “Різному”. У “Різному”  оголошуються звернення, заяви, інформації, що надійшли до районної ради. Рішення з питань, обговорюваних у “Різному”, не приймаються.

3.5. Порядок підготовки та внесення проектів рішень

3.5.1. Проекти рішень з питань, делегованих районній державній адміністрації, які підлягають виконанню управліннями, відділами, структурними підрозділами районної державної адміністрації та територіальними підрозділами органів центральної виконавчої влади, до їх внесення у перелік питань на розгляд ради підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби – з іншими заінтересованими органами та організаціями, у порядку, передбаченому Регламентом.

Проекти рішень, які відповідно до законодавства є регуляторними актами розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, при цьому можуть залучатися органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання та фахівці відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не може перевищувати один місяць.

3.5.2. Проекти рішень, що вносяться головою районної державної адміністрації, готуються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами органів центральної виконавчої влади.

3.5.3. Погоджений проект рішення візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій, а у разі їх відсутності – особами, які здійснюють їх повноваження.

У разі необхідності погодження проекту рішення органами місцевого самоврядування району до проекту рішення додається рішення відповідного (відповідних) органу місцевого самоврядування або інший документ.

3.5.4. Проект рішення подається разом з довідкою про погодження проекту, складеною згідно з додатком 1, в якому зазначаються заінтересовані структурні підрозділи, органи та організації, які:

– погодили проект;

– висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

– висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

3.5.5. Пояснювальна записка до проекту рішення складається згідно з додатком 2.

3.5.6. Якщо рішення, що готується, вимагає внесення змін або доповнень до інших рішень, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, або подаються окремим документом одночасно з проектом рішення.

3.5.7. За наявності розбіжностей стосовно проекту рішення, розбіжності, висновки та рекомендації постійних комісій ради ставляться на голосування після їх обговорення на пленарному засіданні ради з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.

3.5.8. У разі внесення для розгляду проекту рішення з розбіжностями, може додаватись порівняльна таблиця, складена згідно з додатком 3, в якій повинна міститись редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований заінтересованим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про роботу, проведену головним розробником з ліквідації цих розбіжностей, та про посадових осіб, які брали при цьому участь.

3.5.9. Проекти рішень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

3.5.10. Внесені проекти рішень реєструються та доповідаються голові ради або його заступнику, за дорученням якого виконавчим апаратом ради проводиться опрацювання проектів рішень.

3.5.11. У разі, якщо проект рішення внесено до ради з порушенням зазначених у цьому Регламенті вимог, голова ради або його заступник, за результатом опрацювання виконавчим апаратом районної ради, протягом трьох робочих днів повертає суб’єкту подання проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 4, за підписом голови ради або його заступника.

У разі, якщо проект рішення не відповідає положенням чинного законодавства, голова ради протягом трьох робочих днів повертає суб’єкту подання супровідним листом, складеним згідно з додатком 4, за підписом голови ради або його заступника проект рішення та матеріали до нього з копією висновку радника голови районної ради з юридичних питань, складеним згідно з додатком 5.

3.5.12. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті ради не повинна перевищувати трьох робочих днів (у разі необхідності цей термін може бути продовжено головою ради або заступником голови ради на підставі обґрунтування керуючого справами виконавчого апарату ради).

3.5.13. Якщо під час опрацювання проекту рішення в постійних комісіях ради виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається головою ради за висновком профільної постійної комісії ради для доопрацювання суб’єкту подання.

3.5.14. Прийняті і підписані головою ради рішення реєструються в установленому порядку і надсилаються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком у листі розсилки.

3.6. Порядок підготовки та внесення проектів   регуляторних актів

3.6.1. Розроблення та внесення проектів рішень, які належать до регуляторних актів здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.6.2. Проект рішення, який належить до регуляторних актів  не може бути прийнятий, якщо:

– відсутній аналіз регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений;

– проект регуляторного акта не подавався до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

– щодо проекту регуляторного акта наданий висновок уповноваженого органу про те, що даний проект не відповідає статті 1 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та не може розглядатися, як регуляторний акт.

3.6.3. Районна рада переглядає регуляторний акт:

– на підставі аналізу про відстеження результативності цього регуляторного акта;

– за висновками постійної комісії ради, на яку покладені повноваження з реалізації державної регуляторної політики;

– у випадках, передбачених законодавчими актами України.

3.7. Реєстрація депутатів та відкриття сесії

3.7.1. Попередня поіменна реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання ради, проводиться перед початком пленарного засідання ради біля столу реєстрації.

3.7.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі пленарного засідання ради, він попередньо повідомляє про це голову ради або його заступника.

3.7.3. Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради, а у випадках, передбачених у пункті 3.2.4 Регламенту сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з  депутатів,  що  входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

3.8. Пленарне засідання ради

3.8.1. До робочої президії пленарного засідання ради, крім голови районної ради та його заступника входить голова районної державної адміністрації, а у випадку його відсутності – перший заступник голови районної державної адміністрації.

3.8.2. На початку пленарного засідання ради проводиться реєстрація  депутатів  поіменним опитуванням.

За ініціативою голови ради, голови постійної комісії ради, депутата може проводитись реєстрація присутніх депутатів перед початком кожного засідання або перед початком процедури голосування.

3.8.3. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного.

Голова ради або особа, яка головує на сесії, оголошує перелік питань, що вносяться на розгляд ради.

3.8.4. Порядок денний пленарного засідання ради після  обговорення депутатами затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування більшості депутатів від загального складу ради.

Внесений на розгляд ради перелік питань, по яких не висловлено застережень, голосується за включення до порядку денного списком.

Питання, до яких надійшли заперечення від депутатів, постійних комісій, президії районної ради після обговорення вносяться для голосування  за включення до порядку денного кожне окремо.

3.8.5. Відповідно до затвердженого порядку денного пленарного засідання ради заслуховується доповідь, інформація, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або повідомлення.

Після закінчення виступу доповідача, виступаючого з інформацією чи повідомленням, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації, повідомлення тощо.

Усні запитання проголошуються після надання депутату слова головуючим, письмові – подаються головуючому і, на його розсуд, оголошуються або передаються доповідачу.

3.8.6. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, повідомлень, виступів визначається радою.

Як правило, для доповіді надається – до 30 хв., співдоповіді – до 15 хв., інформації – до 15 хв., повідомлення – до 10 хв., виступу – до 5 хв.

За хвилину до закінчення часу, відведеного для виступу, головуючий повідомляє про це виступаючого.

У разі необхідності, після закінчення часу виступу, головуючий, на прохання виступаючого, може дати дозвіл на додатковий час або поставити на голосування питання про продовження часу виступу.

3.8.7. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення.

Обговорення може не проводитись, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) інформації,  запитання інформатору і відповіді на них;

3)співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

4) повідомлення, запитання повідомляю чому і відповіді на них;

5) виступи по одному представнику від постійних комісій ради;

6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи, фракції;

7) виступи депутатів;

8) виступи запрошених і присутніх осіб з правом дорадчого голосу;

9) уточнення й оголошення головуючим на засіданні пропозицій стосовно обговорюваного питання, які надійшли і будуть ставитися на голосування.

Відповідно до цього переліку головуючий на засіданні надає слово для виступу згідно з поданими заявами. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття рішення про скорочення обговорення, або якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, головуючий оголошує про припинення обговорення. Після припинення обговорення питання ставиться на голосування.

Обговорення депутатського запиту проводиться, якщо на цьому наполягає 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Обговорення може бути припинене за пропозицією головуючого або депутата ради, якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

3.8.8. Після обговорення проект рішення приймається за основу або відхиляється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

3.8.9. Зміни та доповнення, що надійшли до проекту рішення під час його обговорення, ставляться на голосування кожна окремо.

Пропозиції запрошених і осіб з правом дорадчого голосу щодо змін та доповнень до проектів рішень ставляться на голосування у разі підтримки більшістю депутатів, присутніх у залі.

У разі, якщо жоден з депутатів не наполягає на голосуванні кожної пропозиції чи доповненні окремо, запропоновані пропозиції голосуються разом.

3.8.10. Під час пленарного засідання головуючий:

відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

організовує розгляд питань;

оголошує списки осіб, які записалися для виступу, інформації, запитання;

надає слово для доповіді, (співдоповіді), інформації,  повідомлення, виступу;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

вносить протокольні доручення (конкретно визначене завдання з метою вирішення  конкретних питань);

забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні та інші повідомлення;

здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту.

Під час виконання своїх обов’язків головуючий не повинен коментувати виступи, висловлювати своє ставлення до внесених пропозицій, вступати з депутатами в полеміку.

Головуючий може звернутись до виступаючого з проханням щодо внесення уточнень висловлених ним пропозицій.

Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

3.8.11. За рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, або у випадках, визначених законодавством, можуть проводитись закриті пленарні засідання ради з конкретно визначених радою питань.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації та його заступники, прокурор району, а також особи, присутність яких визначена рішенням ради або головою ради.

3.8.12. У роботі пленарного засідання ради, засідань її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати місцевих рад в межах території району, де розташована рада, особи, які запрошені для участі у роботі сесії згідно з пунктом 3.1.6.

Депутати місцевих рад письмово повідомляють голові ради про бажання взяти участь у роботі пленарного засідання ради.

Якщо можливість забезпечити місце депутату місцевої ради у сесійному залі ради відсутня, йому повідомляється про мотиви відмови.

3.8.13. Пропозиції щодо запрошення для участі в роботі сесії конкретних посадових осіб, представників громадських організацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності та інших голові ради можуть подавати постійні комісії ради, голова районної державної адміністрації, депутати не пізніш як за тиждень до початку роботи сесії.

3.8.14. Запрошені для участі в роботі сесії особи займають у залі визначені місця.

3.8.15. Особи, запрошені на засідання ради або її органів, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок.

У випадку порушення цих вимог, на прохання головуючого, вони зобов’язані покинути приміщення, де проходить засідання ради, а у разі їх відмови – головуючий зобов’язаний оголосити перерву.

3.9. Затвердження районного бюджету та контроль за його виконанням

3.9.1. Районна державна адміністрація подає районній раді cхвалений проект рішення про районний бюджет не пізніше 11 грудня року, що передує плановому.

3.9.2. До складу інформаційно-довідкових матеріалів до проекту рішення про районний бюджет повинні входити:

подання районної державної адміністрації;

довідка про погодження (аркуш погодження) проекту рішення;

пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан району і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту районного бюджету;

б) оцінку доходів районного бюджету з урахуванням втрат доходів районного бюджету;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення районного боргу, обсягів та умов районних запозичень;

2) прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району;

4) показники витрат районного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності та приватизації районної ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація.

3.9.3. На ознайомлення депутатів з проектом районного бюджету відводиться не менше трьох днів.

Протягом наступних п’яти  днів проект районного бюджету розглядають постійні комісії і свої пропозиції подають на розгляд пленарного засідання районної ради або до комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності та приватизації.

3.9.4. Після обговорення доповіді та співдоповіді на пленарному засіданні ради проект районного бюджету ставиться на голосування щодо прийняття його за основу.

Пропозиції до проекту рішення голосуються кожна окремо (у разі необхідності).

Якщо проект бюджету не схвалюється радою, то він повертається районній державній адміністрації, яка протягом трьох днів доопрацьовує його відповідно до зауважень постійних комісій ради і депутатів та подає на розгляд ради повторно.

3.9.5. Районний бюджет на наступний бюджетний період затверджується рішенням ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Рішення про районний бюджет оприлюднюється не пізніше десяти днів з дня його прийняття.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, районна рада при затвердженні районного бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України, схваленому КМУ та поданому до Верховної ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України районна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

3.9.6. Протягом року до районного бюджету можуть бути внесені зміни і доповнення.

Інформаційно-довідкові матеріали до проекту рішення про внесення змін до районного бюджету повинні містити:

1) подання районної державної адміністрації;

2) довідку про погодження (аркуш погодження) проекту рішення;

3) за необхідності офіційний висновок фінансового управління районної державної адміністрації щодо перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету;

4) за необхідності висновок про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних доходів) районного бюджету.

Зміни і доповнення до районного бюджету спочатку розглядаються постійними комісіями ради, до компетенції яких належить відповідна галузь і вносяться на розгляд депутатів ради.

3.9.7. У випадку, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідного рішення про районний бюджет, витрати з районного бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому районною державною адміністрацією та поданому на розгляд районної ради. При цьому щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період. (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного Кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків районного бюджету). До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

3.9.8. Звітність про виконання районного бюджету є місячною, квартальною, річною.

Районна державна адміністрація щомісячно звітує перед районною радою про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету. Дана інформація розглядається постійною комісією районної ради з  питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності, та приватизації та враховується при розгляді і затвердженні квартального звіту.

Квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету подаються до ради районною державною адміністрацією у двомісячний термін  після завершення відповідного бюджетного періоду.

Перевірка звіту здійснюється постійною комісією ради з питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності, та приватизації, після чого звіт про виконання бюджету затверджується радою або приймається інше рішення з цього приводу.

Інші постійні комісії ради можуть контролювати виконання бюджету відповідно до їх компетенції.

На пленарному засіданні ради та засіданнях постійних комісій ради хід виконання бюджету може розглядатись за необхідністю.

3.9.9. Інформація про виконання районного бюджету публікується в газеті «Долинські новини» не пізніше 1 березня року, що наступає за роком звіту.

До 20 березня районна державна адміністрація за участю постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності, та приватизації здійснює публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за попередній рік у розрізі економічної класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом зі звітом про виконання районного бюджету.

3.10. Порядок затвердження районних програм та здійснення контролю за їх виконанням

3.10.1 В разі, коли проект програми надходить для розгляду і затвердження після затвердження районного бюджету на відповідний рік, фінансування програми передбачається в рішенні про районний бюджет починаючи з наступного фінансового року.

3.10.2. Як правило, першочергово проект програми розглядає профільна постійна комісія районної ради, залучає спеціалістів відповідної галузі для обґрунтування проекту програми та готує висновки щодо доцільності (недоцільності) затвердження даної програми районною радою.

У разі необхідності проект програми повертається на доопрацювання і повторно розглядається на черговому засіданні постійної комісії районної ради.

3.10.3. Після затвердження районної програми постійні комісії районної ради здійснюють контроль за їх виконанням.

Не рідше одного разу на рік постійними комісіями районної ради заслуховується інформація про хід виконання заходів, зазначених у програмах, та, за результатами розгляду, готуються розробниками програм рекомендації та висновки щодо подальшої роботи по виконанню рішення районної ради.

3.11. Порядок голосування

3.11.1. Голосування з питань порядку денного, а також інших питань, що вимагають вирішення радою може бути простим, відкритим поіменним, таємним.

При проведенні голосування депутат бере участь у голосуванні лише особисто і не має права подати свій голос заздалегідь або пізніше.

3.11.2. При прийнятті районною радою рішень з процедурних питань застосовується просте голосування у відповідності до Розділу 3.12.

Підрахунок голосів при простому голосуванні проводить на сесії головуючий і повідомляє підрахунок голосів «За», «Проти», «Утримались».

3.11.3. При прийнятті районною радою рішень з питань порядку денного застосовується відкрите поіменне голосування, крім випадків, передбачених пунктами 1, 29, 31 ст. 43; ст.ст. 55, 56 та пунктом 2 ст. 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Відкритим поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, який голосує. Відкрите поіменне голосування проводиться на сесії головуючим. При проведенні відкритого поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що лічильною комісією робиться відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування.

Якщо до проекту рішення не надійшло будь-яких пропозицій, змін чи доповнень (в тому числі і на пленарному засіданні), головуючий має право провести голосування з даного питання за спрощеною процедурою, тобто, поставивши дане питання на голосування в цілому.

Результати поіменного голосування оголошуються головуючим.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України  “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради”.

3.11.4. Таємне голосування проводиться:

у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 ст. 43; ст.ст. 55, 56 та пунктом 2 ст. 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

на вимогу не менш як однієї третини депутатів;

в інших, передбачених законодавством України, випадках.

При застосуванні таємного голосування депутат ради засвідчує свій вибір шляхом позначки  (+) або (\/), що засвідчує волевиявлення депутата.

Проведення   таємного    голосування    забезпечує  лічильна комісія.

 

3.12. Порядок прийняття рішень ради

3.12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

3.12.2. Рішення ради з будь-якого питання, крім процедурного, приймається на її пленарному засіданні після його обговорення і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

3.12.3. Рішення з процедурних питань, тобто з питань, які стосуються визначення способу розгляду питань та інших організаційних питань пленарного засідання і не потребують попередньої підготовки у постійних комісіях ради, приймаються більшістю голосів депутатів ради, присутніх у залі.

3.12.4. Рішення з процедурних питань, спрямованих на одноразове відхилення від затверджених у Регламенті положень, приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

3.12.5. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів депутатів вважається відхиленим як таке, що не отримало підтримку більшості депутатів районної ради. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення районної  ради: «Відхилити проект рішення…» і супровідним листом разом із проектом рішення та інформаційно-довідковими матеріалами надсилається суб’єкту внесення пропозиції на розгляд районної  ради.

За пропозиціями депутатів рішення може бути направлене на доопрацювання, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Якщо і в цьому разі буде відсутнє результативне голосування – головуючий оголошує зняття даного питання з розгляду.

В разі надходження пропозицій щодо повернення до розгляду рішень, які не набрали достатньої кількості голосів (переголосування) рада може прийняти таке рішення більшістю голосів від загального складу ради або якщо на цьому не заперечує жоден з присутніх

3.12.6. Рішення ради протягом 5-ти робочих днів підписуються головою ради, а у разі його відсутності – заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні, відповідно до пункту 3.7.3 Регламенту.

3.12.7. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.

3.12.8. Рішення ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття та надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.12.9. Рішення  ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію  з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.13.Протокол

3.13.1. Пленарні засідання ради протоколюються. Здійснюється запис пленарних засідань ради на електронні носії інформації. Ведення протоколів та запису пленарних засідань ради здійснює виконавчий апарат ради.

3.13.2. Протоколи пленарних засідань ради підписує голова ради, у разі його відсутності – заступник голови ради або депутат ради, який за її дорученням головував на сесії.

3.13.3. У протоколі засідання ради зазначається:

дата його проведення;

дані   про   поіменну   реєстрацію   присутніх   на   засіданні депутатів і запрошених;

список депутатів, відсутніх на засіданні;
питання, внесені на розгляд ради;
прізвища головуючого і виступаючих;
всі пропозиції, внесені на голосування;
результати голосування і прийняті рішення.

3.13.4. Якщо пленарне засідання ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

3.13.5. Оформлюється протокол протягом 30 календарних днів з дати проведення сесії.

3.13.6 Запис на електронних носіях пленарного засідання ради зберігається протягом 30 календарних днів з дати проведення сесії.

3.13.7. Протоколи сесії районної ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.ДЕПУТАТ РАДИ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами.

4.1.2. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів депутатів районною виборчою комісією і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Після набуття депутатом районної ради повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

4.1.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4.1.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат може виступати в обговоренні одного питання не більше двох разів.

Депутат ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

4.1.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутись до політичної партії  з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4.1.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат може бути присутнім з правом дорадчого голосу на засіданнях інших органів ради, до складу яких його не обрано.

4.1.7. Депутат має право звернутись із запитом до сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

Депутатський запит, підписаний автором (авторами) із адресою для відповіді, вноситься голові ради.

Одночасно депутат може внести один запит, звернутий не більш ніж до двох адресатів.

Якщо депутатський запит не відповідає вимогам статті 21 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, цьому Регламенту або викладений у неетичній, образливій для адресата формі, голова ради повертає його депутату без оголошення.

Текст депутатського запиту може бути завчасно поширеним серед депутатів. Повний текст запиту або його стислий зміст оголошується головуючим на пленарному засіданні ради у відведений для цього час.

У разі надходження запитів під час пленарного засідання їх тексти оприлюднюються перед розглядом питання “Різне”.

У разі прийняття радою позитивного рішення про депутатський запит виконавчий апарат ради надсилає текст запиту відповідному органу чи посадовій особі.

4.1.8. Під час обговорення питань порядку денного депутат ради може письмово чи усно ставити депутатське запитання, звернуте до доповідачів, співдоповідачів чи головуючого на  засіданні. З метою отримання роз’яснення чи додаткової інформації запитання формулюються стисло і чітко. Відповідь на запитання оголошується на пленарному засіданні ради або в індивідуальному порядку. Запитання заносяться до протоколу пленарного засідання.

4.1.9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатів та раду.

4.1.10. Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювати ці документи.

4.2. Діяльність депутата

4.2. 1 . Депутат ради зобов’язаний:

1) підтримувати в’язок з  виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями,   підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами  виконавчої влади,  розташованими  на території району;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, районного бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування;

4) вивчати громадську думку, вивчати потреби територіальних громад, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальних громад, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

4.2.2. Депутат ради має право:

1) офіційно представляти виборців в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до відання районної ради;

2) брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території району;

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими абзацом 1 цього підпункту, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів, питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

4) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених абзацом 1 цього підпункту, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

4.2.3. При здійсненні депутатських повноважень депутат ради має право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

4.2.4. Депутат ради є відповідальним і підзвітним перед виборцями .

У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

Депутат ради, який не виправдав довір’я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у порядку, встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

4.3. Депутатське звернення

4.3.1. Депутатське звернення – вимога депутата ради викладена в письмовій формі з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

4.3.2. Депутат ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

4.3.3. Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він може внести депутатський запит.

4.4. Депутатський запит і депутатське запитання

4.4.1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

4.4.2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

4.4.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

4.4.4. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Рішення ради може містити зобов’язання відповідного органу подати у встановлений строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради, встановлювати строк для підготовки офіційної письмової відповіді на депутатський запит.

4.4.5. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведене обговорення, якщо на цьому наполягає  не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи можуть бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

4.5. Основні гарантії депутатської діяльності

4.5.1. Ніхто не може обмежити повноваження депутата ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією України та законами України.

4.5.2. Рада та її органи сприяють депутатам ради в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення депутатами законодавства, досвіду роботи рад.

4.5.3. Виконавчий апарат забезпечує депутатів ради офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надає можливість депутатам ознайомитись з рішеннями ради та її органів.

4.5.4. Прокурор, який здійснив повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату районної ради, повідомляє про це районну раду не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення про підозру.

4.5.5. Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата районної ради, повідомляє про це районну раду не пізніше наступного робочого дня з дня застосування запобіжного заходу.

4.6. Відкликання депутата районної ради

4.6.1. Підставами для відкликання виборцями депутата ради можуть бути:

1) порушення депутатом положень Конституції України і законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

3)  систематичне     порушення     депутатом     ради  норм депутатської етики.

Рішення ради з пропозицією про відкликання депутата з підстав, перелічених в абзаці 1, направляється до територіальної виборчої комісії у триденний строк.

Питання про відкликання депутата ради може бути порушено повторно у порядку, встановленому законом, у будь-який час.

4.6.2. Депутат ради обов’язково приймає участь у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його відкликання, крім випадків, передбачених законом.

Депутат ради має право давати пояснення по суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її органів. У встановленому законодавством порядку депутат ради може використовувати для роз’яснення своєї позиції засоби масової інформації.

Депутат ради має право звернутись до ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.

5.ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

Депутат ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами громади чи виборців;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств,  установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

7) на депутатів ради поширюються вимоги та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством.

6.ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

6.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються за поданням голови ради з числа депутатів у складі голови та членів комісії на строк повноважень ради.

Персональний склад постійних комісій ради визначається з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

Депутати працюють у постійних комісіях ради на громадських засадах.

Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії ради.

До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, заступник голови ради.

6.2. Голосування щодо обрання депутатів до складу постійних комісій ради здійснюється за їх списками без обговорення.

Рішення щодо обрання постійних комісій ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради.

6.3. Заступник голови та секретар постійної комісії ради обираються на засіданні комісії за поданням голови комісії і вважаються обраними, якщо за їх обрання подано більшість голосів членів комісії від її загального складу.

6.4. Голова постійної комісії ради скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Заступник голови постійної комісії ради виконує функції голови постійної комісії у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень.

Секретар постійної комісії ради веде протокол засідання, здійснює діловодство та інформаційне забезпечення роботи членів комісії.

Секретар  постійної  комісії виконує  функції  голови  комісії   у   разі   відсутності   голови   та   його   заступника   або неможливості виконання ними своїх обов’язків.

6.5. Положення про постійні комісії ради затверджується не пізніш як на другій сесії ради.

У разі необхідності на наступних сесіях ради можуть ліквідовуватись та реорганізовуватись раніше створені постійні комісії ради, утворюватись нові, вноситись зміни до їх кількісного та персонального складу.

6.6. Постійні комісії ради обираються радою для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень та доручень ради.

6.7. Постійні комісії ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

6.8. Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

6.9. Основною формою роботи постійної комісії ради є її засідання.

Засідання постійної комісії ради скликається головою комісії в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

6.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

6.11. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям ради у встановлений ними строк.

6.12. У засіданні постійної комісії ради можуть брати участь представники державних органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії ради.

6.13. Депутат – член постійної комісії ради має право ухвального голосу з усіх питань, що належать до відання комісії. Він має право вносити пропозиції з питань, які розглядаються комісією, брати участь в їх підготовці та обговоренні, брати участь у засіданні інших постійних комісій ради.

6.14. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій ради, можуть за ініціативою голів комісій, а також за дорученням ради, голови ради або заступника голови ради, розглядатись комісіями спільно.

Рекомендації або висновки, які прийняті постійними комісіями ради на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

6.15. Спільні засідання постійних комісій ради веде голова ради, його заступник, голова постійної комісії, якому доручено про­ведення спільного засідання, голова постійної комісії ради, за ініці­ативою якої проводиться спільне засідання, або депутат ради, обра­ний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання постійних комісій ради веде секретар засідання, обраний із числа депутатів, присутніх на спіль­ному засіданні.

Спільне засідання постійних комісій ради правомочне, якщо в його роботі бере участь більшість депутатів від загального складу кожної постійної комісії ради, які проводять спільне засідання.

Інші процедурні питання ведення спільного засідання вирі­шуються у порядку, передбаченому підпунктом 3.12.3 цього Регламенту.

6.16. Постійна комісія ради, в разі необхідності, може утворювати підготовчі підкомісії, робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців для вивчення питань, розробки проектів рішень ради.

6.17. У порядку здійснення контролю за виконанням рішень ради постійна комісія ради має право заслуховувати інформації відповідних органів та посадових осіб про хід їх виконання, а також вживати інших заходів у межах повноважень, що передбачені законодавством України про місцеве самоврядування, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

7.ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

7.1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються нею на відповідний термін за поданням голови ради з числа депутатів, у складі голови і членів комісії, для здійснення контролю за конкретно визначеним радою питанням або рішенням з питання, яке належить до відання ради.

7.2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

7.3. Роботу тимчасової контрольної комісії ради організовує її голова.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться в міру потреби і, як правило, закритими.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її складу.

7.4. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії ради, залучені до участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не мають права розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії, до прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи тимчасової контрольної комісії ради.

7.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради.

8.ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ФРАКЦІЇ

8.1. Загальні положення

8.1.1. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські фракції та депутатські групи.

8.1.2. Депутатські групи, фракції не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, релігійних інтересів.

Принципи функціонування депутатської групи, фракції не можуть суперечити засадам депутатської діяльності.

8.1.3. Депутат ради може входити до складу тільки однієї депутатської групи, фракції.

Голова ради та його заступник не можуть входити до складу жодної депутатської групи, фракції.

8.1.4. Порядок роботи депутатської групи, фракції, умови вступу депутатів до неї, виходу або виключення з неї визначаються самою депутатською групою, фракцією.

8.1.5. Кожна депутатська група, фракція реєструється.

Підставою для реєстрації депутатської групи, фракції є надходження на ім’я голови ради письмового подання особи, яка очолює депутатську групу, фракцію, про створення депутатської  групи, фракції, до якого додається підписане депутатами цієї групи, фракції повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної приналежності членів групи, фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу, фракцію.

8.1.6. Реєстрація здійснюється шляхом оприлюднення головою ради на пленарному засіданні документів, зазначених у пункті 8.1.5 Регламенту.

8.1.7. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову ради.

8.1.8. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється, а її реєстрація скасовується після оголошення головою ради на пленарному засіданні ради письмової заяви, підписаної більшістю складу депутатської групи, фракції або уповноваженою особою із зазначенням підстав припинення діяльності депутатської групи, фракції.

8.1.9. Депутатська група, фракція має право за погодженням з головою ради, а у разі його відсутності – із заступником голови ради, поширювати серед депутатів підготовлені нею матеріали, представляти у раді законні інтереси депутатів, які входять до її складу.

Депутатська група, фракція має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного пленарного засідання.

8.1.10. Депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.

8.1.11. Для координації дій депутатських груп, фракцій вирішення спірних питань, які можуть виникнути при здійсненні ними своєї діяльності, рада може утворювати узгоджувальну раду, до складу якої входять уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

Узгоджувальна рада збирається на свої засідання за власною ініціативою або за пропозицією голови ради чи його заступника, або у разі необхідності за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради.

8.1.12. Рішення узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

8.1.13. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3)на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

8.2. Депутатські групи

8.2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватись у депутатські групи за умов, що до їх складу входить не менш як п’ять  депутатів.

Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

8.2.2. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Принципи функціонування депутатської групи не можуть суперечити засадам депутатської діяльності.

8.2.3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

8.2.4 Депутатські групи можуть утворюватись на визначений ними період, але не більш як на строк повноважень ради.

8.2.5. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено ч.1 ст. 26 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

8.2.6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

8.3. Депутатські фракції

8.3.1.   Депутати   ради   на  партійній  основі   можуть об’єднуватись в депутатські фракції.

8.3.2. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

8.3.3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

8.3.4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів головуючим на пленарному засіданні ради.

8.3.5. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються підрозділом 8.1 Регламенту.

9.ПРЕЗИДІЯ РАДИ

9.1. Президія ради є дорадчим органом ради, що діє на основі Положення, яке затверджується радою.

9.2. До складу президії ради входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

9.3. Президія ради забезпечує:

узгодження пропозицій щодо питань, які вносяться на розгляд ради, а також організації роботи по підготовці сесії;

узгодження з відповідними постійними комісіями ради, депутатськими групами, фракціями проектів документів ради до їх розгляду на сесії;

здійснення заходів щодо підготовки та відповідного узгодження планів роботи ради;

вжиття заходів щодо організації спільної роботи постійних комісій ради;

надання інформаційної, правової та методичної допомоги постійним комісіям ради та іншим органам ради, депутатам.

9.4. Роботу президії ради організовує голова ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.

9.5. Засідання президії ради скликаються в міру необхідності і є правомочними за умови присутності на засіданні половини її складу.

Засідання президії веде голова ради, у разі його відсутності – заступник голови ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цієї функції – член президії ради, уповноважений на це президією ради.

9.6. Рішення президії ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні.

9.7. Рішення президії ради мають рекомендаційний характер.

10.ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

10.1. Голова ради обирається радою з числа депутатів у межах строку повноважень ради шляхом таємного голосування.

10.2. Голова ради працює в раді на постійній основі і є підзвітним раді. Він не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової або творчої в позаробочий час), займатись підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді..

Повноваження голови ради визначені Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

10.3. Заступник голови ради обирається радою за поданням голови ради з числа депутатів ради у межах строку її повноважень шляхом таємного голосування.  Заступник голови ради працює в раді на постійній основі.

10.4. Заступник голови ради у разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків здійснює повноваження голови ради.

На заступника голови ради поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), що встановлені пунктом 10.2 цього Регламенту.

10.5. Право висунення кандидатур на посаду голови ради мають депутати, у тому числі і власної кандидатури, постійні комісії ради, депутатські групи, фракції.

10.6. Висування кандидатур відбувається під час пленарного засідання ради. При цьому називається прізвище кандидата, оприлюднюється прізвище депутата, який вносить пропозицію по кандидатурі.

Депутат, який названий кандидатом, повинен повідомити раду про свою згоду на участь у виборах або відмову, що не підлягає обговоренню.

Кількість кандидатів не обмежується, але висування не може бути завершене, поки не одержана згода принаймні одного кандидата на участь у виборах.

10.7. Кандидат на посаду голови ради виступає з програмною заявою, тривалість якої не повинна перевищувати 15 хв.

Після виступів кандидатів проводиться обговорення у порядку, визначеному цим Регламентом.

Виступаючі в обговоренні мають право на агітацію “за” будь-якого кандидата, який бере участь у виборах, у межах, визначених правилами депутатської етики.

10.8. Після     обговорення     формується     бюлетень     для проведення виборів голови ради таємним голосуванням.

Прізвища кандидатів, які дали згоду на участь у виборах, вносяться до бюлетеня в алфавітному порядку.

Голосування проводиться у порядку, визначеному пунктом 3.11.5 цього Регламенту. У голосуванні беруть участь кандидати на відповідні посади.

10.9. Кандидат вважається обраним, якщо за нього подано більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

10.10. У випадку, коли у виборах беруть участь більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу, порівняно з іншими, кількість голосів.

Якщо при цьому жоден з двох кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори.

Депутати, які брали участь у попередніх виборах як кандидати на посаду голови ради, мають право висуватись на повторних виборах.

10.11. Обрання голови ради фіксується відповідним рішенням ради.

10.12. Право внесення кандидатури на посаду заступника голови ради належить голові ради.

10.13. Кандидат на посаду заступника голови ради виступає з програмною заявою. У разі необхідності і на вимогу не менш як третини депутатів, присутніх у залі засідань, проводиться обговорення кандидатури на посаду заступника голови ради.

10.14. Голосування проводиться у порядку, визначеному пунктом 3.11.5 цього Регламенту.

10.15. Кандидат на посаду заступника голови ради вважається обраним, якщо за нього подано більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

У випадку, коли кандидат не отримав необхідної кількості голосів, голова ради має право на представлення на наступній сесії іншої кандидатури, у тому числі і запропонованого раніше кандидата.

10.16. Голова ради може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. При цьому голова ради вважається звільненим, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.

Питання про звільнення голови ради може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

10.17. Заступник голови ради може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення заступника голови ради може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або головою ради.

 1. Виконавчий апарат ради

11.1. Для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради,  сприяння здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, утворюється виконавчий апарат ради .

11.2. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

11.3. Виконавчий апарат ради очолює голова ради.

11.4. Рада за пропозицією голови районної ради  встановлює та затверджує посади робітників, зайнятих обслуговуванням районної ради.

 1. Контрольні функції ради

12.1. Рада здійснює контроль відповідно до повноважень, встановлених законодавством, та контроль за виконанням рішень ради.

12.2. Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт голови ради про його діяльність.

12.3. Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій ради.

Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою.

12.4. Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.

Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

12.5. Рада заслуховує щорічні звіти голови районної державної адміністрації про виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій, делегованих повноважень.

12.6. Рада, безпосередньо, або через створені нею постійні та інші комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності до вимог законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.

Контролю підлягають рішення, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Встановлювані завдання повинні бути конкретними й реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший термін мети, визначеної рішенням.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування ради про хід виконання рішення.

12.7. Контроль за виконанням рішень організує голова ради.

Контроль за ходом виконання рішень ради здійснюється шляхом: аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними завдань;

систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях постійних комісій ради з виконання прийнятих рішень.

Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного сесії.

12.8. Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії ради в залежності від їх компетенції.

Після набрання чинності рішення передаються до відповідної постійної комісії ради. Постійна комісія ради на засіданні розглядає питання про хід виконання рішень та інформує голову ради або заступника голови ради.

Виконані рішення знімаються з контролю розпорядженням голови ради з наступним його затвердженням на сесії

 1. Порядок розгляду запиту на інформацію

Запит на інформацію – це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Доступ до публічної інформації забезпечується відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та регламентується розпорядженням голови районної ради.

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту можу бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, яка подала запит має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Зміни до Регламенту Долинської районної ради сьомого скликання.